બાયોલોજી (Biology)
કોને વર્ગીકરણના એકમ તરીકેના સંદર્ભમાં લેવામાં આવે છે ?

સૃષ્ટિ
શ્રેણી
કક્ષા
વર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણ સંવર્ધનનું પ્રયોજન શું છે ?

કોષોમાં જૈવભારનું નિર્માણ
સુષુપ્ત બીજમાં પ્રાંકુરનો વિકાસ
પ્રાંકુરોનું પુર્નજનન
જીવરસનું અલગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના અભ્યાસ માટે મુખ્ય સ્ત્રોત

સજીવના રેખાચિત્રોનો સંગ્રહ
સજીવના મૃતદેહોનો સંગ્રહ
સજીવના નમૂનાઓનો સંગ્રહ
સજીવના અશ્મિઓનો સંગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
કેટલીક ફૂગ
પ્રાણીકોષ
કેટલીક લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાઓને વનસ્પતિ સંગ્રહાલયમાં સ્ટીલના ખાવાવાળા કે લાકડાના કબાટમાં રાખતાં પહેલાં શું કરવામાં આવે છે ?

નમૂનાને સૂકવવામાં આવે છે.
નમૂનાને દબાવવામાં આવે છે.
નિશ્ચિત કદના પૂંઠા ઉપર ચોટાડવામાં આવે છે.
નમુનાને દાબી અને સુકવીને નિશ્ચિત કદના પૂંઠા પર ચોંટાડવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીન એટલે,

મોનોસેકેરાઈડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
ન્યુક્લિઓટાઈડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
એમિનોઍસિડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
ફેટીઍસિડનું વિષમ પોલિમર જૂથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP