વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
વચ્ચે પ્રજ્ઞા આવી.

વચ્ચે પ્રજ્ઞાથી અવાય છે.
વચ્ચે પ્રજ્ઞાથી અવાશે.
વચ્ચે પ્રજ્ઞાથી અવાયું.
પ્રજ્ઞા વચ્ચેથી આવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
એમનું પાપ મને આવજો ને મારું પુણ્ય એમને જજો પણ ક્ષમા કરો.

એમનું પાપ મને આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. ક્ષમા કરો.
મને એમનું પાપ આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. ક્ષમા કરો.
મારું પુણ્ય એમને જજો. એમનું પાપ મને આવજો. ક્ષમા કરો.
એમનું પાપ મને આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. મને ક્ષમા કરો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પુસ્તક વિના હું ભણું કેમ ?

પુસ્તક વિના હું થી ભણાય કેમ ?
પુસ્તક વિના હું ભણી જઈશ
પુસ્તકથી વિના હું ભણું છું
પુસ્તક વિના મારાથી ભણાય કેમ ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ખેડૂતો મહુડાં વીણી લે છે

ખેડૂતો પાસે મહુડાં વીણી લેવડાવે છે
ખેડૂતો મહુડાં વીણી લેશે
ખેડૂતો ખરેખર મહુડાં વીણી લે છે
ખેડૂતોથી મહુડાં વીણી લેવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'બાબુલાલ હસી પડ્યા' વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

બાબુલાલથી હસી પડાય છે
બાબુલાલ હસી પડે છે
બાબુલાલથી હસી પડાયું
બાબુલાલથી હસી પડાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'કાશીમા કાબરી પાછળ દોડ્યા' આપેલ વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

એક પણ વિધાન સાચું નથી.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાયું.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાય છે.
કાશીમાં દોડ્યા અને કાબરી દોડી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP