વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યોનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેનાથી ખવાય છે
તેને ખવડાવે છે
તેની પાસે ખાવાશે
તેને ખવડાવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
હાથી વડે મુંજ ઊંચકી લેવાયો.

મુંજને હાથી ઊંચકી લે છે.
હાથી મુંજને ઊંચકી લેશે.
હાથીએ મુંજને ઊંચકી લીધો.
હાથી મુંજને ઊંચકી લે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
વિહાન ખાય છે.

વિહાનથી શું ખવાય
વિહાનથી ખવાશે
વિહાનથી ખવાયું
વિહાનથી ખવાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
શારદાભાભી દીકરાને લઈ દુ:ખ અનુભવતા હતા.

શારદાભાભી દીકરાથી દુ:ખ અનુભવે છે.
શારદાભાભીથી દીકરાને લઈ દુ:ખ અનુભવાતું હતું.
શારદાભાભીથી દીકરાને લઈ દુ:ખ અનુભવશે.
શારદાભાભીથી દીકરાથી દુ:ખ અનુભવાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
બાળકો મેદાનમાં રમે છે.

બાળકોથી મેદાનમાં રમાશે.
બાળકોથી મેદાનમાં રમાય છે.
બાળકોથી મેદાનમાં ન રમાય.
બાળકોને મેદાનમાં રમાડે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'દેશભક્તિનાં પાંચ ગીત તૈયાર કરો.' આ વાક્યમાં ક્રિયાપદનો અર્થ કયો છે ?

વિધ્યર્થ
નિર્દશાર્થ
આજ્ઞાર્થ
સંભવનાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP