બાયોલોજી (Biology)
વૃદ્ધિ માટે નીચેનું કયું વિધાન અસંગત છે ?

પ્રાણીઓમાં જીવનપર્યંત વૃદ્ધિ થાય છે.
બહુકોષી સજીવો કોષવિભાજન દ્વારા વધે છે.
સજીવો તેમના જન્મ પછી દેહના કદમાં વધારો કરતાં જ રહે છે.
કોષવિભાજનને પરિણામે પેશીઅંગ કે દેહમાં વૃદ્ધિ થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ અંગિકા કોષના શક્તિઘર તરીકે ઓળખાય છે ?

હરિતકણ
કણાભસૂત્ર
લાઈસોઝોમ
રિબોઝોમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ રચવા કયા બંધ જરૂરી છે ?

ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
ફૉસ્ફોડાઈવ એસ્ટર બંધ
એસ્ટર બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવ પુખ્ત વયે પોતાના જેવો બીજા સજીવ ઉત્પન્ન કરે તે ઘટનાને શું કહે છે ?

પુનઃસર્જન
પ્રજનન
વિભેદન
અનુકૂલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિની કઈ ક્રિયા માટે બોરોન અગત્યનું છે ?

કોષવિભાજન
આપેલ તમામ
પુષ્પ-ફળ સર્જન
શર્કરાનું વહન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
છિદ્રિષ્ઠ ગુહા અને તેની ફરતે આવેલ રચનાને શું કહે છે ?

નિવાપકોષો
અધોમુખ
ડંખાગિંકા
સૂત્રાંગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP