વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
બાળકો મેદાનમાં રમે છે.

બાળકોને મેદાનમાં રમાડે છે.
બાળકોથી મેદાનમાં રમાય છે.
બાળકોથી મેદાનમાં રમાશે.
બાળકોથી મેદાનમાં ન રમાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
મનસુખથી પાન લાવવાનું ભૂલી જવાતું હતું.

મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જાય છે.
મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જતો હતો.
મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જતો નહોતો.
મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
પરમરાજ ઘરમાં રમતી.

પરમરાજ ઘરથી રમાતું.
પરમરાજથી ઘરમાં રમાતું.
પરમરાજથી ઘરમાં રમાય છે.
પરમરાજથી ઘરમાં રમાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
દયાશંકરે વાર્તા કહી

દયાશંકર વાર્તા કહેશે
દયાશંકરથી વાર્તા કરાવી
દયાશંકરને વાર્તા કહેવી પડી
દયાશંકર પાસે વાર્તા કહેવડાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'બસ ચાલી' વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

ડ્રાઈવરે બસને ચલાવી
બસ દોડી ગઈ
બસથી ચલાયું
બસથી ચલાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મેં જવાબ ન આપ્યો તે ન આપ્યો.

મારાથી જવાબ ન અપાશે તે ન અપાશે
હુંથી જવાબ ન આપ્યો તે ન આપ્યો
મારાથી જવાબ ન અપાયો તે ન અપાયો
મારાથી જવાબ અપાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP