બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ કયું વંદાનું સાચું વર્ગીકરણ છે ?

સંધિપાદ-કીટક-ઓર્થોપ્ટેરો-બ્લાટીડી-પેરીપ્લેનેટા-અમેરિકાના
વલયકૃમિ-અલ્પલોમી-બ્લાટીડી-પેરીપ્લેનેટા-અમેરિકાના
પૃષ્ઠવંશી-ઉભયજીવી-એન્યુરા-રાનીડી-રાના-ટાઈગ્રીના
સંધિપાદ-કીટક-ઓપિસ્થોપોરા-પેરીપ્લેનેટા-રાના-અમેરિકાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રકાશસંશ્લેષી બેક્ટેરિયામાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

હેલોફિલ્સ
ફર્મિક્યુટ્સ
સાઈનો બૅક્ટેરિયા
સ્પાયરોકીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાયમાં ઉત્સર્જન અંગ તરીકે શું આવેલ છે ?

મૂત્રપિંડ
ઉત્સર્ગિકા
હરિતપિંડ
માલ્પિધીયન નલિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલમાંથી કયા પ્રકારનું પ્રોટીન સરળતાથી દૂર કરી શકાતું નથી ?

અંતર્ગત પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન અને સપાટીય પ્રોટીન
સપાટીય પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દરેક જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે શું અનિવાર્ય છે ?

ક્રિયાશીલ સ્થાન
ત્રિપરિમાણીય સ્વરૂપ
સક્રિય શક્તિ સ્તર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિવિધ જીવનચક્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

અનાવૃત બીજધારી
આપેલ તમામ
ફ્યુક્સ લીલ
આવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP