વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મણિબહેન બોલતા હતા

મણિબહેનથી બોલાતું હતું
મણિબહેન બોલાતું હતું
મણિબહેનથી બોલાશે
મણિબહેન બોલવા જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'બાબુલાલ હસી પડ્યા' વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

બાબુલાલથી હસી પડાયું
બાબુલાલથી હસી પડાશે
બાબુલાલથી હસી પડાય છે
બાબુલાલ હસી પડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મહારાજ રસોઈ પીરસે છે.

મહારાજથી રસોઈ પીરસાઈ
મહારાજથી શું રસોઈ પીરસાઈ ?
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવે છે.
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
મેં હાથમાં ધોકેણું લીધું.

મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવશે.
મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવે છે.
મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવ્યું.
મારાથી હાથમાં ધોકેણું લેવાયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
કામિની ઝટ દોરો પરોવે છે.

કામિનીથી ઝટ દોરો પરોવાશે.
કામિનીથી ઝટ દોરો પરોવાય છે
કામિની ઝટ દોરો પરોવશે.
ઝટ દોરો કામિની પરોવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ઢોલીથી ઢોલ વગાડાય અને લોકોથી નચાય.

ઢોલી ઢોલ વગાડે અને લોકો નાચે છે
ઢોલી ઢોલ વગાડશે અને લોકો નાચશે
ઢોલી ઢોલ વગાડે અને લોકો નાચે
ઢોલીથી ઢોલ વગાડે અને લોકોથી નચાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP