વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
લક્ષ્મીથી તિરસ્કાર ભર્યું હસાયું.

લક્ષ્મી તિરસ્કારભર્યું હસતાં હતી
લક્ષ્મી તિરસ્કારભર્યું હસી
લક્ષ્મી તિરસ્કારભર્યું હસે છે
લક્ષ્મી તિરસ્કારથી હસી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
ઈશ્વર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવાય છે.

ઈશ્વર વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવે છે
ઈશ્વરે વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવવું
ઈશ્વર વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવશે
ઈશ્વરે વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણથી ભણાવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'રોજ સવારે નિયમિત વ્યાયામ કરવો જોઈએ' વાક્યમાંના 'કરવો જોઈએ' પ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

નિર્દેશાર્થ
આજ્ઞાર્થ
વિધ્યર્થ
ક્રિયાતિપત્યર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મનસુખ ખેતરની પાક કાપે છે.

મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાય
મનસુખ ખેતરનો પાક ન કાપે
માલિક મનસુખ પાસે ખેતરનો પાક કપાવે છે
મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'આજે ચાંદાથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે' આ વાક્યનું કર્તરિ વાક્ય જણાવો.

આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવવાનો છે.
આજે ચાંદથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવનાર હતો.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મહારાજ રસોઈ પીરસે છે.

મહારાજથી શું રસોઈ પીરસાઈ ?
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવી
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવે છે.
મહારાજથી રસોઈ પીરસાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP