બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો.

અલ્પલોમી - સંધિપાદ
સૂર્યમુખી - અવાહક પેશીધારી
ઓર્થોપ્ટેરા - પૃષ્ઠવંશી
ઝિઆ - એકદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખાદ્ય દરિયાઈ માછલીઓનું જૂથ કયું છે ?

કટલા, રોહુ, મિગ્રલ
સારડીન, મેકેલ, મિગ્રલ
હિલસા, પ્રોસ્ફેટ, કટલા
સારડીન, પ્રોમ્ફેટ, મેક્રેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
થીઓફેસ્ટસ અને લિનિયસે વનસ્પતિઓને શેના આધારે વર્ગીકૃત કરી ?

જાતિલક્ષણો
મહત્તા
વસવાટ
વસવાટ અને જાતિલક્ષણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોણ નવી જાતિના સર્જન માટે જવાબદાર છે ?

ભિન્નતા
અંતઃસંકરણ
એક પણ નહીં
વિભેદનીય પ્રજનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારોના...

વનસ્પતિ સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.
પ્રાણી સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.
નકશાઓ તૈયાર કરી શકાય.
વનસ્પતિ અને પ્રાણી સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP