વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
સમીર આક્રમક બનીને બોલતો હતો.

સમીરથી આક્રમક બનીને બોલતું હતું.
સમીરથી આક્રમક બની જવાયું.
સમીરથી આક્રમક બની જાય છે.
સમીર આક્રમક બની બોલશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'સચિને વિદાય લીધી' વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.

સચિનથી વિદાય લેવાઈ.
સચિન વિદાય લે છે.
સચિનથી વિદાય લેવાશે નહી‌.
સચિન વિદાય લેશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
શારદાકાકી દુઃખી થયા.

શારદાકાકીથી દુઃખી થવાયું
શારદાકાકી દુઃખી થશે
શારદાકાકી દુઃખી થવાયું
શારદાકાકીથી દુઃખી થવાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'અમારાથી આખી રાત જગાયું' વાક્યનું કર્તરી વાક્ય જણાવો.

અમે આખી રાત જાગ્યા
અમે આખી રાત જાગતા રહ્યા
અમે આખી રાત જાગવાના
અમે આખી રાત જાગ્શું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
બાળકોએ ચિત્ર દોર્યા.

બાળકોથી ચિત્ર દોરાશે
બાળકોને ચિત્ર દોરાવ્યા
બાળકો દ્વારા ચિત્ર દોર્યુ
બાળકોથી ચિત્ર દોરાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પહાડ ઉપર પરમાનંદ ચડે છે.

પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાય છે
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચઢાયું
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાશે
પહાડથી ઉપર પરમાનંદ ચડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP