વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
જૂની ખખડધજ બદામથી ત્રણેય મકાનો ઢંકાતાં હતાં.

જૂની ખખડધજ બદામ ત્રણેય મકાનોને ઢંકાવશે.
જૂની ખખડધજ બદામ ત્રણેય મકાનોને ઢાંકે છે.
જૂની ખખડધજ બદામ ત્રણેય મકાનોને ઢાંકતી હતી.
જૂની ખખડધજથી બદામ મકાનોને ઢાંકશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'સ્ત્રીઓએ ભણવું જોઈએ' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

સ્ત્રીઓને ભણાવે છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવાય છે.
સ્ત્રીઓથી ભણાય છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવવી જોઈએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
જશોદા વડે બેબીને જન્મ અપાયો હતો.

જશોદા બેબીને જન્મ આપશે.
જશોદાથી બેબીને જન્મ અપાયો.
જશોદા બેબીને જન્મ આપે
જશોદાએ બેબીને જન્મ આપ્યો હતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
કામિની ઝટ દોરો પરોવે છે.

કામિનીથી ઝટ દોરો પરોવાય છે
કામિનીથી ઝટ દોરો પરોવાશે.
ઝટ દોરો કામિની પરોવશે
કામિની ઝટ દોરો પરોવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
મારી ડાયરીમાં મેં ઘણું લખ્યું છે.

મારાથી ડાયરીમાં મેંથી ઘણું લખાયું છે.
મારી ડાયરીમાં મારાથી ઘણું લખાવ્યું.
મારી ડાયરીમાં મારાથી ઘણું લખાયું છે.
મારી ડાયરીમાં મારાથી ઘણું લખાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ ઉદાહરણોમાંથી પુનઃ પ્રેરક વાક્યરચના કઈ છે ?

રચના લાડુ ખવડાવે છે.
મધુબેન નિબંધ લખાવે છે.
પૂજારી પ્રસાદ આપે છે.
દાદીમા ટ્રેનનો સમય પુછાવડાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP