વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
મિથુને ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂક્યો.

મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકાશે.
મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકાવશે.
મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકે છે.
મિથુનથી ઉર્વીની પીઠ પર હાથ મૂકાયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
દયાશંકરે વાર્તા કહી

દયાશંકર પાસે વાર્તા કહેવડાવી
દયાશંકર વાર્તા કહેશે
દયાશંકરથી વાર્તા કરાવી
દયાશંકરને વાર્તા કહેવી પડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મેં તેને રોક્યો.

મારાથી તેને રોકાશે
મારાથી તેને રોકાય છે
મેંથી તેને રોકાયો.
મારાથી તેને રોકાયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તારાથી લોકોની સેવા કરાય છે.

તું લોક સેવા કરશે
તું લોકોની સેવા કરીશ ?
તું લોકોની સેવા કરે છે
તારા લોકો સેવા કરે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય પ્રેરક વાક્ય જણાવો.
રાજનેતા ભાષણ કરશે.

રાજનેતા પાસે ભાષણ કરાવે છે
રાજનેતા પાસે ભાષણ કરાવશે
રાજનેતાને ભાષણ કરતા કહ્યું
રાજનેતાથી ભાષણ કરાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ જણાવો.
રૂપાકાકીથી હળ લઈ ખેતરમાં જવાયું.

રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં ગયા.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જાય છે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરથી આવશે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP