વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
રાજનેતા ભાષણ કરશે.

રાજનેતાને ભાષણ કરવા કહ્યું.
રાજનેતાથી ભાષણ કરાયું.
રાજનેતા પાસે ભાષણ કરાવે છે.
રાજનેતા પાસે ભાષણ કરાવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'પાર્વતીએ જીવનભર થીગડાં માર્યા' વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

પાર્વતીથી થીંગડાં મારાશે
પાર્વતીથી જીવનભર થીંગડાં મરાયા
પાર્વતી પાસે જીવનભર થીંગડાં મરાવ્યા
પાર્વતીનું જીવન થીંગડું હતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
શિવમ જાય છે.

શિવમ જાય
શિવમથી જવાય
શિવમ જશે
શિવમથી જવાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
મનસુખથી પાન લાવવાનું ભૂલી જવાતું હતું.

મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જાય છે.
મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જતો હતો.
મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જશે.
મનસુખ પાન લાવવાનું ભૂલી જતો નહોતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'બસ ચાલી' વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

બસ દોડી ગઈ
બસથી ચલાય છે
ડ્રાઈવરે બસને ચલાવી
બસથી ચલાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ વાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
એટલામાં શીલા આવી ગઈ.

એટલામાં શીલાથી આવી જવાશે
એટલામાં શીલા આવી જશે
એટલામાં શીલા આવી જવાયું
એટલામાં શીલાથી આવી જવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP