બાયોલોજી (Biology)
જૈવતંત્રોનો ઉદ્દેશ શું છે ?

સજીવોની તેમના વર્ગકોમાં ગોઠવણી અને તેમની વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરવો.
સજીવોનું વર્ગીકરણ તેમના ઉદ્વિકાસીય ઇતિહાસને આધારે કરવું અને દરેક ક્ષેત્રના માપદંડો તેમની વ્યક્તિ વિકાસ પ્રસ્થાપિત કરવો
સજીવોની કોષરચનાકીય લાક્ષણિકતાઓને આધારે તેમની ઓળખ અને ગોઠવણી
વિસ્તૃત બાહ્યાકાર લક્ષણોને આધારે સજીવોનું વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિની કઈ ક્રિયા માટે બોરોન અગત્યનું છે ?

શર્કરાનું વહન
આપેલ તમામ
પુષ્પ-ફળ સર્જન
કોષવિભાજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે કઈ વ્યવસ્થા હોય છે ?

બીજ નિધિ
જર્મપ્લાઝમ બેંક
બીજ બેંક
જનીન બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયા કુદરતી ઘટકમાં સેલ્યુલોઝ મોટા જથ્થામાં રહેલો છે ?

ઘઉં
ફળનો ગર
કપાસના તંતુ
લાકડું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં કોષરસમાં રહેલા કોષરસવિહીન વિસ્તારોને શું કહે છે ?

ગોલ્ગીકાય
લાઈસોઝોમ
રિબોઝોમ્સ
રસધાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હેક્સોકાયનેઝ એટલે કયા પ્રકારનો ઉત્સેચક છે ?

લિગેઝિસ
આઈસોમરેઝિસ
ટ્રાન્સફરેઝિસ
લાયેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP