શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ
નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

વૈતનિક, વૈચારિક, વૈષ્ણવ, વૈદિક
વૈચારિક, વૈતનિક, વૈદિક, વૈષ્ણવ
વૈદિક, વૈષ્ણવ, વૈચારિક, વૈતનિક
વૈષ્ણવ, વૈદિક, વૈતનિક, વૈચારિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિલ્વન, ચિન્માત્ર, ચિત્રિણી, ચિતારો
ચિન્માત્ર, ચિલ્વન, ચિતારો, ચિત્રિણી
ચિત્રિણી, ચિતારો, ચિલ્વન, ચિન્માત્ર
ચિતારો, ચિત્રિણી, ચિન્માત્ર, ચિલ્વન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

સંક્ષિપ્ત, સંગાથ, સંગેમરમર, સંતલસ
સંગેમરમર, સંક્ષિપ્ત, સંતલસ, સંગાથ
સંતલસ, સંગેમરમર, સંગાથ, સંક્ષિપ્ત
સંગાથ, સંતલસ, સંક્ષિપ્ત, સંગેમરમર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ
ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો
ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP