શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય
નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ
ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો
ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

યોગવિદ્યા, યૌગિક, યુયુત્સા, યૂરિયા
યૂરિયા, યુયુત્સા, યૌગિક, યોગવિદ્યા
યૌગિક, યોગવિદ્યા, યૂરિયા, યુયુત્સા
યુયુત્સા, યૂરિયા, યોગવિદ્યા, યૌગિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિન્માત્ર, ચિલ્વન, ચિતારો, ચિત્રિણી
ચિલ્વન, ચિન્માત્ર, ચિત્રિણી, ચિતારો
ચિત્રિણી, ચિતારો, ચિલ્વન, ચિન્માત્ર
ચિતારો, ચિત્રિણી, ચિન્માત્ર, ચિલ્વન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP