શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી
બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ
બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ
બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચુંબક, ચિડિયલ, ચૂલિકા, ચિલ્વન
ચિડિયલ, ચિલ્વન, ચુંબક, ચૂલિકા
ચૂલિકા, ચુંબક, ચિલ્વન, ચિડિયલ
ચિલ્વન, ચૂલિકા, ચિડિયલ, ચુંબક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

જિગીષા, જિહ્વા, જીમૂત, જીવાણું
જીવાણું, જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા
જિહ્વા, જિગીષા, જીમૂત, જીવાણું
જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા, જીવાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ
ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ
ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રાઘવ, રાકેશ, રાવળિયો, રામાનુજ
રામાનુજ, રાવળિયો, રાકેશ, રાઘવ
રાવળિયો, રામાનુજ, રાઘવ, રાકેશ
રાકેશ, રાઘવ, રામાનુજ, રાવળિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP