શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ
ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો
ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

જિહ્વા, જિગીષા, જીમૂત, જીવાણું
જીવાણું, જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા
જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા, જીવાણું
જિગીષા, જિહ્વા, જીમૂત, જીવાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈર્શાદ, ઈસમ, ઈક્ષુ, ઈતરેતર
ઈતરેતર, ઈક્ષુ, ઈસમ, ઈર્શાદ
ઈક્ષુ, ઈતરેતર, ઈર્શાદ, ઈસમ
ઈસમ, ઈર્શાદ, ઈતરેતર, ઈક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

સંતલસ, સંગેમરમર, સંગાથ, સંક્ષિપ્ત
સંક્ષિપ્ત, સંગાથ, સંગેમરમર, સંતલસ
સંગેમરમર, સંક્ષિપ્ત, સંતલસ, સંગાથ
સંગાથ, સંતલસ, સંક્ષિપ્ત, સંગેમરમર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ
બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી
બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP