શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કચિયારો, કટોદાન, કનિષ્ઠ, કમાડ
કનિષ્ઠ, કમાડ, કચિયારો, કટોદાન
કટોદાન, કચિયારો, કમાડ, કનિષ્ઠ
કમાડ, કનિષ્ઠ, કટોદાન, કચિયારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું
ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ
ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈસમ, ઈર્શાદ, ઈતરેતર, ઈક્ષુ
ઈક્ષુ, ઈતરેતર, ઈર્શાદ, ઈસમ
ઈર્શાદ, ઈસમ, ઈક્ષુ, ઈતરેતર
ઈતરેતર, ઈક્ષુ, ઈસમ, ઈર્શાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય
નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ
નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ, ઘોયરું, ઘોટક
ઘોટક, ઘોયરું, ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા
ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા, ઘોટક, ઘોયરું
ઘોયરું, ઘોટક, ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP