બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી અસંગત જોડ કઈ છે ?

હેલીએન્થસ એનસ - એસ્ટરેસી
ફેરીટિમા પોસ્થુમા - મેગાસ્કોલેસીડી
રાના ટાઈગ્રીના - રાનીડી
ઝીઆમેઈઝ -ગ્લુમીફ્લોરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલી લીલ શું ધરાવે છે ?

ઝેન્થોફિલ
કલોરોફિલ
આપેલ તમામ
કેરોટીનોઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
G1 તબક્કામાં કઈ ક્રિયા થાય છે ?

DNA નું સંશ્લેષણ
ઉત્સેચક, RNA, પ્રોટીન, સંશ્લેષણ
આપેલ તમામ
સૂક્ષ્મનલિકાનું સર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેપ્ટાઈડ બંધ રચવા માટેના જરૂરી જૂથ કયા ?

> COOH અને - NH2
C = O અને - NH2
C = O અને - NH2
> COOH અને - OH

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

પૃથુકૃમિ
સંધિપાદ
નુપૂરક
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઈન્ટરકાયનેપ્સીસ એટલે___

સમભાજન અને કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો
આંતરાવસ્થા અને વિભાજન અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
અર્ધીકરણની બે અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
જે કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP