જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

સુશ્લીષ્ટ
સૂશ્લિષ્ટ
સુશ્લિષ્ટ
સુષ્લિસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ઊતીર્ણ
કનિષ્ઠ
ખોળિયું
કરિયાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

નિસાશો
નીતિરીતિ
નાટિકા
તનમનિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

નિમિત્ત
કેસૂડો
કાળાંભૂરાં
અર્ધનિમિલિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

પ્રણયીની
વિપિન
વૈતાલિક
લખલૂટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP