ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સૌની પરિયોજનાની મુખ્ય ચાર લિંકમાંની પ્રથમ લિંક કયા બે ડેમ વચ્ચે હશે ?

મચ્છુ-2 થી સાની ડેમ
લીંબડી ભોગાવોથી રાયડી ડેમ
લીંબડી ભોગાવોથી હિરણ -2
ધોળાધજા ડેમથી વેણુ ડેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
અમદાવાદ જિલ્લામાં સાત નદીઓના સંગમ સ્થળે વૌઠાનો મેળો યોજાય છે આ સાત નદીઓ માં નીચેના પૈકી કઈ નદીનો સમાવેશ થાય છે ?

શેઢી, પૂર્ણા, વાત્રક, માઝમ, અંબિકા, સાબરમતી
સાબરમતી, સેઢી, મેશ્વો, ખારી, માઝમ, વાત્રક
માઝમ, સાબરમતી, સરસ્વતી, પેઢી, ભાલણ, હાથમતી
હાથમતી, કોલક, મેશ્ર્વો, કંકાવટી, વાત્રક, શેઢી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કુલ ભૌગોલિક વિસ્તાર અને તે પૈકીનો વનવિસ્તાર ધ્યાને રાખતાં ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ કયા જિલ્લામાં વન વિસ્તારની ટકાવારી સૌથી વધુ છે ?

નર્મદા
ડાંગ
તાપી
જુનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP