બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનો સામાન્ય લોકોને કઈ શાખાઓની સમજ પૂરી પાડે છે ?

લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ અને ફ્લોદ્યાન
અંતઃસ્થવિદ્યા
ફ્લોદ્યાન
લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બાયોગૅસના ઉત્પાદન માટે જવાબદાર બૅક્ટેરિયા કયા છે ?

મિથેનોઝેન્સ
સ્પાઈરોકીટ
સાયનો બૅક્ટેરિયા
હેલોફિલ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીઓના વર્ગીકરણનો આધાર શેના પર છે ?

મેરુદંડી અને ખંડન
ગર્ભસ્તરો અને દેહકોષ્ઠ
આપેલ તમામ
સ્તરીય આયોજન અને સમમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્યુરિન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

એડેનીન, થાયમિન
એડેનીન, ગ્વાનીન
એડેનીન, સાયટોસીન
સાયટોસીન, થાયમિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તેઓ સૌપ્રથમ જીવંત સ્વરૂપ તરીકે જાણીતા છે ?

વનસ્પતિસૃષ્ટિ
મોનેરા
પ્રોટિસ્ટા
ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP