બાયોલોજી (Biology)
પ્રજનનની પ્રક્રિયા થી નવા ઉત્પન્ન થયેલા સજીવો

ફરીથી પ્રજનન કરી શકતા નથી.
અનુકૂલન કરી શકતા નથી.
મૃત્યુ પામેલા સજીવોનું સ્થાન લે.
પ્રજનન કરતા પહેલા મૃત્યુ પામે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી પ્રાણીઉદ્યાન માટે અસંગત છે :

નિશાચરઘર
ગ્લાસહાઉસ
પક્ષીઘર
સાપઘર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનો માટે કઈ બાબત સુસંગત છે ?

સાર્વજનિક વિહાર અને જાહેર બગીચા કરતા જુદા હોય છે.
આપેલ માંથી એક પણ નહીં
વિશ્વના જુદા જુદા બાગોમાંથી લાવેલ વનસ્પતિઓ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બતકચાંચનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

અંડપ્રસવી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અપત્ય પ્રસવી
અપત્ય અંડપ્રસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP