બાયોલોજી (Biology)
આપણે પ્રાણીઉદ્યાનને અન્ય કયા નામે ઓળખીએ છીએ ?

પ્રાણીનિવાસ
ઝૂ
પ્રાણીબાગ
પ્રાણી સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગુજરાતમાં ડેરીઉદ્યોગના પ્રણેતા કોણ છે ?

વર્ગીસ કુરિયન
હુબેર
ફહિયાન
વેનસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષી અને સસ્તન વર્ગનાં પ્રાણીઓના મૃતદેહોની આબેહૂબ દેહરચના કેવી રીતે જળવાય છે ?

મારીને તેને ઢાંકીને
તેના મૃતદેહને સૂકવીને
સંગ્રાહક દ્રાવણનો ઉપયોગ કરીને
મૃતદેહમાં મસાલા ભરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકોષજન્ય પ્રોટીન માટે કયું વિધાન સત્ય છે ?

ચરબી અને કાર્બોદિતોથી ભરપૂર નથી.
તે કાર્બોક્સિલેક્શનથી મેળવાય છે.
તે લીલ, જીવાણુ, યીસ્ટ અને અન્ય ફુગ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA ના ખંડમાં 120 એડેનીન અને 120 સાયટોસીન બેઈઝ છે તે આ ખંડમાં કુલ કેટલી સંખ્યામાં ન્યુક્લિઓટાઈડ હાજર હશે ?

240
480
60
120

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નવસ્થાન સંરક્ષણ અભિગમ એ કોનો મુખ્ય હેતુ છે ?

પ્રાણીબાગ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP