બાયોલોજી (Biology)
ડાયનોફ્લેજેલેટ્સનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

પ્રોટિસ્ટા
મોનેરા
પ્રાણીસૃષ્ટિ
વનસ્પતિસૃષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગીના નરજન્યુઓનું માદાજન્યુ તરફ પ્રચલનને શું કહે છે ?

પ્રકાશાનુચલન
પ્રકાશાનુવર્તન
જલાનુવર્તન
રસાયણાનુચલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિઅંગી વનસ્પતિમાં બીજાણુ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે ?

આપેલ તમામ
લઘુબીજાણુ પર્ણ
સમપર્ણી બીજાણુ પર્ણ
મહાબીજાણુ પર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીઉદ્યાનમાં કયા વિભાગો હોય છે ?

પશુચિકિત્સા વિભાગ
આપેલ તમામ
સંશોધન વિભાગ
વહિવટી વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફૂગમાં ખોરાકનો સંગ્રહ કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

ગ્લાયકોજન
તૈલીબિંદુઓ
આપેલ તમામ
પ્રાણીજ સ્ટાર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ATP નું બંધારણ કોની સાથે મળતું આવે છે ?

DNA ન્યુક્લિઓટાઈડ
RNA ન્યુક્લિઓટાઈડ
એમિનોઍસિડ
ફેટીઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP