ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં સિવિલ સેવાના જનક તરીકે કોની ગણના થાય છે ?

લોર્ડ કેનિંગ
લોર્ડ કોર્નવોલિસ
સર જહોન સાઈમન
લોર્ડ મેકોલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
રાજકીય અને રાષ્ટ્રવાદી સંસ્થાઓ અને તેમના સ્થાપકોની જોડી માંથી કઈ જોડી યોગ્ય નથી.

ખુદાઈ ખીદમત્ગાર - અબ્દુલ ગફાર ખાન
સ્વરાજ પાર્ટી - કાજી નીઝમુલ ખાન
ફોરવર્ડ બ્લોક - સુભાષચંદ્ર બોઝ
સર્વન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા - ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP