બાયોલોજી (Biology)
ગ્રામ પોઝિટિવ અને ગ્રામ નેગેટિવ બૅક્ટેરિયામાં અનુક્રમે કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ફર્મિક્યુટસ્, સ્પાઈરોકીટ
સ્પાઈરોકીટ, ફર્મિક્યુટ્સ
સાયનો બૅક્ટેરિયા, સ્પાઇરોકીટ
હેલોફિલ્સ, મિથેનોઝેન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી વિહંગમાં કયું અંગ ગેરહાજર અને રૂપાંતરિત છે ?

પશ્વઉપાંગ
અગ્રઉપાંગ
સ્કંધમેખલા
નિતંબમેખલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાય ક્યાં દ્રવ્યોનું સંશ્લેષણ સ્થાન છે ?

ગ્લાયકોલ
આપેલ તમામ
ગ્લાયકોલિપિડ
ગ્લાયકોપ્રોટીન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમય અંગિકાઓવિહીન, ન્યુક્લિઓઈડ ધરાવતા સજીવોનો સમાવેશ કઈ સૃષ્ટિમાં થાય છે ?

મોનેરા
ફૂગ
પ્રોટીસ્ટા
વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રકાશસંશ્લેષી બેક્ટેરિયામાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સાઈનો બૅક્ટેરિયા
હેલોફિલ્સ
ફર્મિક્યુટ્સ
સ્પાયરોકીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP