બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિનાં અંગોની બાહ્યસપાટી પર રક્ષણાત્મક પડ બનાવતું લિપિડ કયું છે ?

મીણ
ફૉસ્ફોલિપિડ
અર્ગોસ્ટેરૉલ
ચરબી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA માં ન્યુક્લિઓટાઈડ કોના દ્વારા જોડાય છે ?

વીજ સંયોજક બંધ
હાઇડ્રોજન બંધ
વાન-ડર-વાલ્સ દબાણ
સંયોજક બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA સંશ્લેષણનું ચોક્કસ માપન કરવા માટે ક્યો રેડિયોઍક્ટિવ જરૂરી છે ?

એડેનીન
ડીઓક્સિ રીબોઝ
યુરેસીલ
થાયમીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન કોષ અંગિકા કઈ છે ?

હરિતકણ
લાઇસોઝોમ
કોષકેન્દ્ર
કોષકેન્દ્રીકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રી સજીવોમાં કઈ કણિકાનો અભાવ હોય છે ?

સિયાનોફાયસિન કણિકા
ગ્લાયકોજન કણિકા
ફૉસ્ફેટ કણિકા
મેદ કણિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP