બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિ-જૂથમાં જન્યુજનક મુખ્ય અને બીજાણુજનક ગૌણ તેમજ એકબીજાને એકાંતરે છે ?

દ્વિઅંગી
ત્રિઅંગી
આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પરના મહત્તમ જૈવિક અણુ કાર્બોદિતનું નિર્માણ કોના દ્વારા થાય છે ?

વાઈરસ, બૅક્ટેરિયા, ફૂગ
કેટલાક બૅક્ટેરિયા, લીલ, લીલી વનસ્પતિ
લીલી વનસ્પતિ, ફૂગ, લીલ
ફૂગ, લીલ, બૅક્ટેરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

ડાયનર
ઈવાનોવ્સકી
આઈકલર
પાશ્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મોટા ભાગના સજીવો મુખ્યત્વે છ ખનીજના બનેલા છે તેનું સાચું જૂથ કયું ?

C, H, O, N, P, Ca
C, H, O, N, S, Mg
C, H, O, N, P, S
C, H, O, N, Mg, Na

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્વરૂપ, બંધારણ અને પ્રજનનમાં ખૂબ જ વિવિધતા દર્શાવતા અને કોષદિવાલવિહીન સજીવ સમુદાયમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

નુપૂરક અને સૂત્રકૃમિ
શૂળત્વચી
આપેલ તમામ
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સહઘટક એટલે શું ?

આપેલ તમામ
એપોએન્ઝાઈમ
ઉત્સેચકના બંધારણનો બિનપ્રોટીન ભાગ
અકાર્બનિક ઘટકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP