બાયોલોજી (Biology)
દ્વિવિધ જીવનચક્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી
આપેલ તમામ
ફ્યુક્સ લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું પ્રોટીન રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?

આલ્બ્યુમીન
ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
મેલેનીન
હિમોગ્લોબીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા દેખાય એ કયા તબક્કાનું સૂચન કરે છે ?

પેકિટીન
ડિપ્લોટીન
ડાયકાઈનેસીસ
લેપ્ટોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ અંગિકા કોષના શક્તિઘર તરીકે ઓળખાય છે ?

રિબોઝોમ્સ
લાઈસોઝોમ
હરિતકણ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
RuBisCO નું પૂર્ણ નામ

રિબ્યુલોઝ બાયફોસ્ફેટ કાર્બોકઝાયલેઝ ઓક્સિજનેઝ
રિબ્યુલોઝ બાય કાર્બોક્ઝાઈલેઝ ઓક્સિજનેઝ
રિબ્યુલોઝ ફોસ્ફેટ કાર્બોકઝાઈલેઝ
રિબોઝ બાયફોસ્ફેટ કાર્બોકઝાઈલેઝ ઓક્સિજનેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP