બાયોલોજી (Biology)
એક-દ્વિવિધ જીવનચક્ર કઈ વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
ત્રિઅંગી
એક્ટોકાર્પસ
દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રિબોઝાઈમ એટલે શું ?

r - RNA + પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક એસિડના બનેલા ઉત્સેચક
રિબોઝોમ + r - RNA
r - RNA

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્રમાં ક્રિસ્ટીના F1 કણો કઈ પ્રક્રિયા માટેના જરૂરી ઉત્સેચકો ધરાવે છે ?

ક્રેબ્સચક્ર
ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરીકરણ
ગ્લાયકોલિસીસ
પ્રકાશપ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP