બાયોલોજી (Biology)
રાણી જીજામાતા પ્રાણીઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?

હૈદરાબાદ
ચેન્નાઈ
મુંબઈ
અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફૂગમાં બીજાણુ કયા પ્રકારના હોય છે ?

ચલબીજાણુ અને અંચલબીજાણુ
અંચલબીજાણુ
ચલબીજાણુ
પલિધબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંતરકોષ વિભાજન એટલે___

ઈન્ટરકાઈનેસીસ
સાયનેપ્સિસ
વ્યતિકરણ
સિનસીટીયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિની કોષદીવાલનું બંધારણ કઈ શર્કરાનું બનેલું છે ?

ગ્લાયકોજન
સુક્રોઝ
સ્ટાર્ચ
સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP