ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
એક સમઘનનું દળ 39.3 g, લંબાઈ 5.12 cm, પહોળાઈ 2.56 cm અને જાડાઈ 0.37 cm છે. જો દળના માપનમાં અચોકસાઈ ± 0.1g અને લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈના માપનમાં અચોકસાઈ ± 0.01cm છે, તો ઘનતાના માપનમાં અચોકસાઈ .....g cm-3

0.035
0.41
0.19
0.29

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો દળ, લંબાઈ અને સમયના એકમ બમણા કરવામાં આવે, તો કોણીય વેગમાનનો એકમ ___ થાય.

આઠ ગણો
ત્રણ ગણો
ચાર ગણો
બમણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
હવામાં રચાતા પરપોટાની અંદર અને બહારના દબાણનો તફાવત Pi – P0 = 4 T/R છે. જ્યાં R એ પરપોટાની ત્રિજ્યા અને T પ્રવાહીનું પૃષ્ઠતાણ છે, તો પ્રવાહીના પૃષ્ઠતાણનું પારિમાણિક સૂત્ર ___

M¹L⁰T-2
M¹L-1T-1
M¹L¹T-1
M¹L⁰T-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP