ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કચ્છ જિલ્લામાં આવેલા પ્રાન્ઘો વિસ્તારમાંથી શું મળી આવે છે ?

લિગ્નાઇટ કોલસો
જીપ્સમ
અશુદ્ધ લોખંડ
ડાયનાસોર ના અવશેષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP