ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સંયોજકનું કામ શું ?

તમામ સાચું
વાક્ય-શબ્દો-વર્ણોની વિશેષતા દર્શાવે
વર્ણો-શબ્દો-વાક્યોને જોડે
વાક્યો-શબ્દો-વર્ણોને છૂટા પાડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP