ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
જમવા પધારો ઘનશયામ વ્હાલા. - રેખાંકિત કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

ભૂતકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નવ કરશો કોઈ શોક રસિકડા, નવ કરશો કોઈ શોક. - રેખાંકિત પદનો વ્યાકરણી મોભો જણાવો.

હકારવાચક ક્રિયાવિશેષણ
ક્રમવાચક વિશેષણ
સંખ્યાવાચક વિશેષણ
નિષેધવાચક ક્રિયાવિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ એક નાની વાતને મોટું સ્વરૂપ આપવું એવો અર્થ આપતો નથી ?

કાગનો વાઘ થવો
રામમાંથી રામકહાણી થવી
વાતનું વતેસર થવું
પાણીમાં લીટા કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP