કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

Offline
Batch processing
Real time
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

સીડી રોમ
ડીવીડી
ફ્લોપી ડિસ્ક
વોર્મ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન
પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
ફોટો મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP