ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

મંત્ર, મુગ્ધ, મુદ્દલ, મુહૂર્ત
મુદ્દલ, મુહૂર્ત, મુગ્ધ, મંત્ર
મંત્ર, મુદ્દલ, મુહુર્ત, મુગ્ધ
મુદ્દલ, મુગ્ધ, મુહૂર્ત, મંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP