એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
Mohammed Rafi is one of the best singers of India (Change the degree)

Mohammad Rafi is better than most other singers of India
No other singer of India is as better as Muhammad Rafi
Most of the singer were not as good as Mohammed Rafi
No other singer of India is as good as Mohammad Rafi

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'આકસ્મિક આવકો જેવી કે લોટરી, આંકડા કે શબ્દ વ્યૂહરચના ઘોડા દોડ, પત્તાની રમત, કોઈપણ પ્રકારના સટ્ટા કે જુગારની આવક અંગે: આ દરેક આવકની કરપાત્રતા, સ્વતંત્ર શિર્ષક તરીકે (વ્યક્તિગત, અલગ-અલગ)___ એક શીર્ષક હેઠળની ખોટ, બીજા શીર્ષક હેઠળની આવક સામે ___'

થશે, બાદ મળી શકે નહીં
થાય, બાદ મળે
ન થાય, બાદ મળે
થશે, બાદ મળે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP