કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

લેરી પેજ
બિલ ગેટ્સ
નારાયણ મૂર્તિ
વોરન બફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
FTP નું પુરૂ નામ જણાવો.

ફાઇલ ટ્રાન્સ્ફર પ્રોટોકોલ
ફાયર ટ્રાન્સફોમર પ્રોટોકોલ
ફાઈલ ટ્રાન્સફર પ્રોપટી
ફ્યુજ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

નંદન નિલેકણી
નારાયણ મૂર્તિ
વિજય ભાટકર
સામ પિત્રોડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
ક્લિક
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP