કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Control Panel > mouse
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Setting> mouse
Hardware setting

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે
બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP