કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કાર્બન કોપી
કાબડ કાર્ડ
કોક્ષાઈડ બાર
કોપલેક્ષ કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. આઉટલુક
એમ.એસ. એક્સેસ
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
Alt + Shift
Ctrl + Shift
ATL + Ctrl

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP