ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ (Indian Evidence Act)
જાહેર દસ્તાવેજને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ખાનગી દસ્તાવેજ
અમાન્ય દસ્તાવેજ
સાર્વજનિક દસ્તાવેજ
નકલી દસ્તાવેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ (Indian Evidence Act)
જ્યારે સાક્ષી મોઢાથી બોલીને જણાવવા અસમર્થ હોય ત્યારે તે કઈ રીતે સાક્ષી આપી શકે છે ?

આપેલ તમામ
ઇશારા દ્વારા
આપેલ એકપણ નહીં
લેખિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP