સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જે સંખ્યાઓનું દશાંશ નિરૂપણ અનંત આવૃત્તિ કે અનંત અનાવૃત્ત હોય તે સંખ્યાઓનું શું કહે છે ?

સંમેય સંખ્યાઓ
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ
અસંમેય સંખ્યાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP