સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે ?

2 એ સહુથી નાની સંમેય સંખ્યા છે.
2 અને 8 નો ગુ.સા.અ. 16 છે.
2 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.
2 એ 4 નો અવયવી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે આંકડાની એક સંખ્યાના દશકનો અંક એકમના અંકથી 3 ગણો છે. જો અંકની અદલાબદલી ક૨વામાં આવે તો મળતી સંખ્યા નવી સંખ્યા મૂળ ક૨તા સંખ્યા 36 જેટલી નાની બને છે, તો તે મૂળ સંખ્યા કઈ ?

42
32
52
62

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP