કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

વર્કીગ સ્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ
વર્ક સ્ટેશન
વર્કીગ નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ફાઈલ સ્ટેશન
ડિરેક્ટરી
ફાઈલીંગ
ફાઈલ સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP