કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલની સ્કીનની સૌથી ઉપરના ભાગમાં બ્લુ કલરની જે લાઈન જોવા મળે છે તે ક્યાં નામથી ઓળખાય છે ?

સ્ટેટ્સ બાર
ટુલબાર
મેનુબાર
ટાઇટલ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

નેરો
ઓ.એસ.
આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટીવાઇરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

લેઝર પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર
ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP