કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલની સ્કીનની સૌથી ઉપરના ભાગમાં બ્લુ કલરની જે લાઈન જોવા મળે છે તે ક્યાં નામથી ઓળખાય છે ?

ટાઇટલ બાર
સ્ટેટ્સ બાર
મેનુબાર
ટુલબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
મેશા
બસાટ્રી
રીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP