કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

એક પણ નહીં
બારકોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
ક્યુઆર કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP