ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
છંદ ઓળખાવો : દૈવી વૈમાનિકોના વિરતિભવન શો, સિદ્ધ શૈલેશ ઊભો !

શિખરિણી
શાર્દૂલવિક્રીડિત
સ્ત્રગ્ધરા
મંદાક્રાન્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કઈ સંધિ સાચી નથી ?

રજની + ઈશ = રજનીશ
પો + અન = પવન
તથ + અપી = તથાપિ
પ્રતિ + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મે પાઠ વાંચ્યો - આ વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય લખો.

મારા વડે પાઠ વંચાવ્યો
મે શિક્ષકને પાઠ વંચાવ્યો
મારાથી પાઠ વંચાવ્યો
શિક્ષકે મારી પાસે પાઠ વંચાવ્યો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP